Leto 2008

POZIV MEDNARODNIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO S PROBLEMOM IZBRISANIH V SLOVENIJI 24.02.2008,VEČ O TEM:

 

Appeal to the international institutions 24.02.2008

POZIV MEDNARODNIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO

S PROBLEMOM IZBRISANIH V SLOVENIJI

          - Komisar Sveta Evrope za človekove pravice

            - Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)

            - Komisija ZN za človekove pravice

            - Komisija ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice

            - Odbor za peticije Evropskega parlamenta

            - Evropsko sodišče za človekove pravice

            - Amnesty International

Šestnajst let po izbrisu 18.305 oseb, takrat državljanov bivše Jugoslavije, iz registra stalnih prebivalcev Slovenije, ki ga je Ustavno sodišče leta 1999 spoznalo za nezakonitega, je problem še vedno nerazrešen. Uresničitvi druge odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2003, ki je zahtevala hitro razrešitev problema in dala precizna navodila, kako to narediti, se je takratna vlada (v letih 2003 in 2004) izogibala, boječ se ksenofobnih pritiskov opozicije – sedaj, ko je takratna opozicija prišla na oblast, pa sedanja vlada uresničevanje te odločbe popolnoma blokira in celo ignorira. Zato naše edino upanje ostaja pritisk mednarodnih institucij na Slovenijo – in s tem pozivom skušamo obrniti njihovo pozornost na dejstvo, da je bila tudi vsa njihova močna podpora hitri in pravični razrešitvi problema izbrisanih doslej zaman in brez vsakega učinka.

A. Tistim institucijam, ki so že podprle naše zahteve

1. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je zahteval celo dvakrat, v svojih poročilih leta 2003 in 2005, hitro in popolno uresničitev odločb Ustavnega sodišča. Obe priporočili: popolnoma ignorirani.

2. Skoraj isto je zahtevala tudi Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti, prav tako dvakrat. Obe priporočili: popolnoma ignorirani.

3. Odbor ZN za človekove pravice je sprejel svoja priporočila, podobna prej omenjenim, v svojem poročilu o Sloveniji iz julija 2005. Bila so v Sloveniji popolnoma ignorirana – ne samo od vlade, ampak tudi od vseh glavnih medijev.

4. Ugotovitve in priporočila Odbora ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice (v njegovem poročilu o Sloveniji iz novembra 2005) so bila še strožja kot prej omenjena, zahvaljujoč tudi močnemu angažiranju Amnesty International v korist izbrisanih. Enako kot v prejšnjem primeru je vlada tudi tokrat popolnoma ignorirala ne le vsebino teh priporočil, ampak tudi ponovljeno izrecno zahtevo, da bi država morala poskrbeti za »široko seznanjenost vseh v državi s temi priporočili v vseh ustreznih jezikih«. Zgodilo se je nasprotno – molk o poročilih obeh komitejev ZN je bil skoraj popoln.

B. Tistim institucijam, ki to vprašanje še obravnavajo

1. Odbor za peticije Evropskega parlamenta je razpravljal o naši »Peticiji št. 320/2005« 26. februarja 2007 in je sklenil zahtevati od slovenske vlade odgovor na našo peticijo. Vse doslej odgovora še nismo prejeli. In težko je pričakovati pošteno presojo s strani institucij EU nasproti vladi države članice, ki ravnokar predseduje EU, še posebej v tako visoko politiziranem vprašanju, ki zadeva hude kršitve človekovih pravic tako velikega števila oseb.

2. Tako ostaja za nas edino upanje sodba ECČP v Strasbourgu v zadevi št. 26828/06 (Makuc in drugi proti Sloveniji). Na žalost prav temu visokemu sodišču njegova pravila onemogočajo, da bi pri tem sojenju lahko upoštevalo izvor in pravi vzrok te zadeve, tj. sam nezakoniti izbris, ki se je zgodil dve leti prej, preden je Slovenija ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, in da bi lahko direktno odločalo o posledicah te hude kršitve človekovih pravic. Ne glede na to nesrečno okoliščino pa upamo, da bo Sodišče našlo primerno pot za pravično razrešitev tega težkega in delikatnega vprašanja, kjer je glavna kršitev človekovih pravic tako jasna, tako težka in zadeva tako veliko število žrtev, čeprav je hkrati zunaj direktnega dosega  jurisdikcije ESČP.

3. Amnesty International

Izražamo posebno hvaležnost in zahvalo Amnesty International za vse njihove akcije v korist izbrisanih in še posebej za to, da je bila Amnesty International doslej edina mednarodna institucija, ki je zahtevala tudi pravično povračilo škode, ki je bila izbrisanim povzročena.

Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije,

na svoji 6. letni skupščini v Ljubljani, 24. februarja 2008

PPEAL TO THE INTERNATIONAL INSTITUTIONS, DEALING

WITH THE PROBLEM OF THE ERASED PERSONS IN SLOVENIA
 

          - Commissioner for Human Rights of the Council of Europe

            - European Commission against Racism and Intollerance (ECRI)

            - UN Committee on Human Rights

            - UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights

            - Committee on Petitions of the European Parliament

            - European Court of Human Rights

            - Amnesty International

Sixteen years after the erasure of 18.305 persons, former citizens of ex-Yugoslavia, from the register of permanent residents of Slovenia, which was declared illegal by the Constitutional Court in 1999, the problem is still unresolved. The implementation of the second decision of the Constitutional Court from 2003, demanding quick resolution of the problem, was first avoided by the Government, fearing the xenophobic pressures of the opposition (in 2003 and 2004) – and is now, when the opposition of that time came to power, totally blocked and even ignored by the actual Government. That's why the pressure of international institutions on Slovenia remains our only hope – and, in this appeal to them,  we are trying to draw their attention to the fact that also all their supports till now were in vain.

A.  To those of them which had already supported our cause

1. The Commissioner for Human Rights of the Council of Europe requested even two times, in his reports in 2003 and 2005, a quick and complete implementation of the decisions of the Constitutional Court. Both recommendations: totally ignored.

2. Almost the same was done also by the European Commission against Racism and Intollerance (ECRI), two times as well. Both recommendations: totally ignored.

3. The UN Committee on Human Rights issued its recommendations, similar to those aforementioned, in its report on Slovenia from July 2005. Totally ignored in Slovenia – not only by the Government, but even by the main media.

4. The findings and the recommendations of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (in its report on Slovenia from November 2005) were even stronger than those aforementioned, due also to the strong engagement of the Amnesty International in favour of the erased. Exactly as in the former case, also this time the Government totally ignored not only the contents of the recommendations, but also the repeated special request that they should be »widely disseminated throughout the State party in all appropriate languages«. On the contrary – the silence about reports of both UN Committees was almost complete.

B. To those of them which are still dealing with this issue

1. The Committee on Petitions of the European Parliament discussed our »Petition No. 320/2005« on 26 February 2007 and decided to request the reply of Slovenian Government to our petition. Till now, we received no such reply. And it is hard to expect a fair judgement from the side of EU-institutions against the Government of the Member State just presiding the EU, especially in so highly politicized issue  regarding heavy violations of human rights of so many persons.

2. So, the only hope for us remains the judgement of the ECHR in Strasbourg in the case no. 26828/06 (Makuc and others against Slovenia). Unfortunately, just this court of justice is by its rules prevented to take into account the origin of this issue, i.e. the illegal erasure itself which happened two years before Slovenia ratified the European Convention on Human Rights, and to rule directly on the consequences of that hard violation of human rights. Notwithstanding this unhappy circumstance, we hope that the Court will find the appropriate way to resolve fairly this difficult and delicate question where, however, the main violation of human rights was so clear, so heavy and so great in the number of victims, although out of direct reach of the jurisdiction of the ECHR.

3. To the Amnesty International

 We are expressing special gratitude and thanks to the Amnesty International for all its actions in favour of the erased in Slovenia and especially for being the only international institution so far that has requested also the fair reparation of damage caused to the erased.

Association of the Erased Residents of Slovenia,

at it's 6th Annual Meeting in Ljubljana, 24 February 2008

in Leto 2008
on 22 April 2019

Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Da bi izvedeli več o piškotkih in kako jih zbrisati, si poglejte Izjavo o piškotkih.

  Sprejemam piškotke na tej strani.
EU Cookie Directive Module Information